قبر در رور پنچ چیز را فریاد می کشد

درخواست حذف این مطلب
1-من خانه تنهایی هستم با خود مونس بیاور (تلاوت قرآن) 2-من خانه تاربکی هستم با خود چراغ بیاور( شب ) 3-من خانه خاکی هستم با خود فرش بیاور (عمل صالح) 4-من خانه نداری هستم با خود گنج بیاور (ذکر تشهد) 5-من خانه گزندگان هستم با خود پادزهر بیاور (صدقه) ای مردمان پرهیزکار باشید که ز له روز قیامت بر خلایق بسیار حادثه سختی خواهد بود (1) آن روز که آن هنگامه بزرگ را مشاهده کنید خواهید دید که هر زن شیرده طفل خود را (از هول ) فراموش کند و هر آبستن بار بیفکند و مردم را (از وحشت آن روز ) بی خوو و مست بنگری در صورتی که مست نیستند و لیکن عذاب خدا سخت است (2)سوره حج